Your marquee                                                                                                                                                                                                                                                                           ยินดีต้อนรับท่านบริษัทเราให้ดูแล เรื่อง แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย และพนักงานอื่นๆ มาเป็นเวลาระยะนาน ทางเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานของเรา และจะพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป เพื่อสำหรับผู้ว่าจ้างท่านอื่นที่ยังไม่เคยใช้บริการของเรา ทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางบริษัทฯ ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงาน ความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน พนักงานจะผ่านการคัดเลือกอบรมและ ตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัดพร้อมเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติ และลายพิมพ์นิ้วมือ อื่นๆ ความจริงใจและ การ เอาใจใส่ต่อลูกค้า คือ มาตรการสร้างแรงจูงใจและ กำหนดโทษพนักงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน


ยินดีต้อนรับ
.

   อัตราค่าจ้าง  

 

  - ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองได้ 
          - ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
          - ฟิต - ซักชั่น ให้อาหารทางสายยาง
ดูแลผู้ป่วย
          - เฝ้าไข้ดูแลผู้ป่วย ช่วยเหลือตัวเองได้  10000-12000
          - เฝ้าไข้ดูแลผู้ป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  14000-15000
          - ฟิต-ซักชั่น ให้อาหารทางสายยาง  16000-18000
พี่เลี้ยงเด็ก
         - พี่เลี้ยงเด็กทารกแรกเกิด - 10 เดือน   14000-17000

          - พี่เลี้ยงเด็กโต    10000-14000
          - ผู้ช่วยพยาบาล    14000-18000
แม่บ้าน-แม่ครัว
          - แม่บ้านทำความสะอาดบ้าน   10000
          - แม่ครัวทำอาหาร 14000-16000

พนักงานมีวันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน และมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วันต่อปี คือ 
• วันที่ 31 ธันวาคม–2 มกราคม,  ปีใหม่ 3 วัน
•  13-15 เมษายน, สงกรานต์ 3 วัน
• วันแรงงาน ,1 วัน
• 12 สิงหาคม, วันแม่แห่งชาติ  1 วัน
• 5 ธันวาคม, 1 วัน 
หากไม่ต้องการให้พนักงานหยุดจะต้องจ่ายเป็น โอที ให้พนักงาน
ซึ่งอัตราราคาโอที อยู่ที่ระหว่าง 500 - 700 บาท 
ราคาของทุกตำแหน่งยังไม่รวมวันหยุด

 

 
##  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะบิซิเนส99  ##               
318 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทร  02-0466552    063-3426869   0844663677     ID :  LINE  0633426869